Atelier Pfeiffer
Atelier Pfeiffer Logo

Beoordeling 9.7 gebaseerd op 186 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier Pfeiffer zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Atelier Pfeiffer zijn vrijblijvend. Atelier Pfeiffer heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Atelier Pfeiffer, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Atelier Pfeiffer.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Atelier Pfeiffer uw bestelling heeft geaccepteerd. Atelier Pfeiffer heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen acht (8) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen acht (8) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In alle gevallen zal de factuurdatum gelijk zijn aan de datum van levering.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Atelier Pfeiffer.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als Atelier Pfeiffer zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Atelier Pfeiffer behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Atelier Pfeiffer het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering en verzending en verzendkosten
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Atelier Pfeiffer anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Heeft U meerdere producten besteld, maar is niet alles op voorraad, dan U ontvangt U de bestelling zodra alle producten leverbaar zijn. Atelier Pfeiffer doet niet aan deel leveringen. Tenzij in overleg vanuit Atelier Pfeiffer met de klant.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

4.3 Verzending; Wij hergebruiken bijna alle verpakkingsmaterialen. Het is mogelijk dat jouw zending verpakt is in een kartonnen doos van een ander merk of product dan wel in een reeds gebruikte doos of verpakking. Onbruikbaar oud papier en karton wordt 100% gerecycled. 

Bij Atelier Pfeiffer versturen wij alle pakketten met PostNL (naar het buitenland met DPD of DHL). Wanneer je een bestelling plaatst, die bij ons voorradig is, voor 16:00 uur ’s middags, dan streven wij ernaar dat je bestelling dezelfde dag of de volgende werkdag wordt verzonden. Helaas kunnen wij geen exacte levertijd geven i.v.m. de toenemende drukte bij de pakket vervoerders.

* ( kan afwijken i.v.m. Covid-19 regels)

Als Atelier Pfeiffer door omstandigheden af wijkt van deze termijnen zal de klant altijd schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4.4 VerzendkostenBij een bestelling boven een bedrag van € 50,- betaal je geen verzendkosten. Is je bestelling lager dan betaal je een vast bedrag van €9,-. Helaas is het voor ons niet mogelijk om per product variabele verzenkosten te berekenen. Voor klanten uit Belgie en Duitsland geldt; verzendkosten €15,- boven de €100,- gratis.

 Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Atelier Pfeiffer geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Atelier Pfeiffer garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Garantie, retouren, reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Garantie; 
Op alle aankopen bij Atelier Pfeiffer geldt een garantietermijn van ten minste een(1) jaar met uitzondering van sommige producten, zoals occasions. Deze garantieregeling geldt onverminderd de rechten die je als consument hebt op basis van wettelijke bepalingen.

Welke producten zijn uitgesloten van garantie?
– Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik of nalatig onderhoud;
– Schade als gevolg van het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
– Vocht- of waterschade;
– Schade bij gebruiksartikelen; 

7.2 Retour; Je kan om diverse redenen besluiten (een deel van) je bestelling retour te zenden. Als klant heb je veertien(14) dagen bedenktijd. Reden van retour zenden is niet belangrijk. In alle gevallen dien je de retourzending in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd naar ons op te sturen. Ongefrankeerde pakketten of onder rembours opgestuurde pakketten worden niet door ons geaccepteerd. Het is ook mogelijk om een product terug te brengen naar de winkel.

Binnen vijf(5) werkdagen zullen wij het bedrag(*) op uw rekening terug storten. (* minus de door Atelier Pfeiffer eerder gemaakte verzendkosten)

7.3 Reclames; Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Atelier Pfeiffer te melden. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van acht (8) dagen nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of schadevergoeding.

7.4 Aansprakelijk; Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal Atelier Pfeiffer het artikel kosteloos herstellen dan wel het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Atelier Pfeiffer is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Atelier Pfeiffer dan wel tussen Atelier Pfeiffer en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Atelier Pfeiffer.


Artikel 9. Diversen 
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Atelier Pfeiffer deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Atelier Pfeiffer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en zijn partijen gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

9.3 Atelier Pfeiffer mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Atelier Pfeiffer toekomende rechten, heeft Atelier Pfeiffer in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel indien de overmacht niet tijdelijk is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Atelier Pfeiffer

Haagweg 17 2281AA  Rijswijk
Tel: 070 - 3994346
e-mail: info@atelierpfeiffer.nl

KVK-NUMMER 67640893
BTW-NUMMER NL002060840B77

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken noodzakelijke cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij jouw internetgedrag binnen onze website volgen.